Menu

SLT和州长


高级领导团队

Ms. R. 克鲁格 Head
Ms. K. 约翰逊 副主管
P先生. 柯南道尔 副主管
K先生. 螺栓 助理主管
M女士. •康兰 助理主管
Ms. L. 德怀尔 助理主管
Ms. A. 格雷厄姆 助理主管
Ms. C. Margetts 助理主管
L女士. 摩尔 助理主管
H女士. 奥斯曼 助理主管
P先生. 贾维斯 助理主管
Ms. C. McKinlay 指定维护铅
一个夫人. 皮特里 助理主管
一个先生. Fenlon 借调到SLT
H先生. 摩根 借调到SLT

州长的信息 可于 这个页面

 

工资超过10万英镑的声明可以在下面的页面中找到:

页面下载 日期  
工资超过Â 10万英镑 金风送2022年2月 下载